Català
Castellano
English
Català

CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L.


El Consell d'Administració convoca a les persones que siguin sòcies de la societat CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L., a fi de la seva assistència, per sí mateixos o degudament representades, a la Junta general ordinària que es celebrarà de manera virtual el proper dilluns dia 14 de setembre de 2020, a les 18h. a fi de tractar els assumptes que constitueixen l’ordre del dia següent:

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat a data 31 de desembre de 2019.

2. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de resultats.

3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració.

4. Revisió de l’estat actual de Cytes i proposta de nous enfocs

5. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta.

 

Les persones convocades disposen del dret d’informació verbal o escrita relativa als assumptes que integren l’ordre del dia així com, precisament, respecte dels documents que integren els Comptes que s’han de sotmetre a aprovació, segons els termes dels articles 196 i 272 de la Llei de Societats de Capital, respectivament.

 

Si us plau confirmin la seva assistència a info@cytesbiotech.com per rebre les dades necessàries per a la connexió.

 

Salutacions cordials,

 

Barcelona, 24 d'agost de 2020.

Castellano

CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L.

 

El Consejo de Administración convoca a las personas que sean socias de la sociedad CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L., a fin de su asistencia, por sí mismos o debidamente representados, a la Junta general ordinaria que se celebrará de manera virtual el próximo lunes día 14 de Septiembre de 2020, a las 18h. a fin de tratar los asuntos que constituyen el orden del día siguiente:

 

1. Examen y, si corresponde, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2019.

2. Aprobación, si corresponde, de la propuesta de distribución de resultados.

3. Aprobación, si corresponde, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

4. Revisión del estado actual de Cytes y propuesta de Nuevos enfoques

5. Lectura y, si corresponde, aprobación del acta.

 

Las personas convocadas disponen del derecho de información verbal o escrita relativa a los asuntos que integran el orden del día así como, precisamente, respecto de los documentos que integran las Cuentas que se tienen que someter a aprobación, según los términos de los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.

 

Por favor, confirmen su asistencia a info@cytesbiotech.com para que se les haga llegar los datos necesarios para la conexión.

 

Saludos cordiales,

 

Barcelona, 24 de Agosto de 2020.

English

CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L.

 

The Board of Directors convenes the members of the society CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L., in order of their assistance for themselves or duly represented at the Annual General Meeting to be held on-line, at 18pm; in order to deal with the issues that constitute the following agenda:

 

1. Examination and, if appropriate, approve the Annual Accounts for the year ended 31 December 2019.

2. Approval, if necessary, of the proposed distribution of profits.  

3. Approval, if appropriate, management conducted by the Board of Directors. 

4. Review of the current status of Cytes and proposal of new approaches

5. Reading and, if applicable, approval of the minutes.  

 

People have called the right to written or verbal information concerning matters comprising the agenda and, indeed, about the documents that make up the accounts to be submitted for approval under the terms of Articles 196 and 272 of the companies Act Capital, respectively.

 

Please confirm your attendance to info@cytesbiotech.com to receive the necessary data for the connection.

 

Best regards,

 

Barcelona, 24th August 2020.