Shareholders

Català
Castellano
English
Català

CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L.

El Consell d'Administració convoca a les persones que siguin sòcies de la societat CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L., a fi de la seva assistència, per sí mateixos o degudament representades, a la Junta general ordinària que es celebrarà a la Torre D Sala 2 del PCB (Parc Científic de Barcelona, C/Baldiri Reixac 4, 08028, Barcelona) el proper dilluns dia 6 de maig de 2019, a les 18h. a fi de tractar els assumptes que constitueixen l’ordre del dia següent:

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat a data 31 de desembre de 2018.

2. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de resultats.

3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada pel Consell d’Administració.

4. Revisió de l’estat actual de Cytes i proposta de nous enfocs

5. Proposta ampliació capital

6. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta.

 

 

Les persones convocades disposen del dret d’informació verbal o escrita relativa als assumptes que integren l’ordre del dia així com, precisament, respecte dels documents que integren els Comptes que s’han de sotmetre a aprovació, segons els termes dels articles 196 i 272 de la Llei de Societats de Capital, respectivament.

 

Barcelona, 15 de abril de 2019.

Castellano

CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L.

 

El Consejo de Administración convoca a las personas que sean  socias de la sociedad CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L., a fin de su asistencia, per sí mismos o debidamente representados, en la Junta general ordinària que se en la Torre D Sala 2 del PCB (Parc Científic de Barcelona, C/Baldiri Reixac 4, 08028, Barcelona) el próximo lunes día 6 de mayo de 2019, a las 18h. a fin de tratar los asuntos que constituyen el ordre del día siguiente:

 

1. Examen y, si corresponde, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2018.

 

2. Aprobación, si corresponde, de la propuesta de distribución de resultados.

 

3. Aprobación, si corresponde, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

 

4. Revisión del estado actual de Cytes y propuesta de Nuevos enfoques


5. Propuesta ampliación de capital

 

6. Lectura y, si corresponde, aprobación de la acta.

 

 

Las personas convocadas disponen del derecho de información verbal o escrita relativa a los asuntos que integran el ordre del día así como, precisamente, respecto de los documentos que integran las Cuentas que se tienen que someter a aprobación, según los terminos de los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.

 

Barcelona, 15 de Abril de 2019.

English

CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L.

 

The Board of Directors convenes the members of the society CYTES BIOTECHNOLOGIES, S.L., in order of his assistance for themselves or duly represented at the Annual General Meeting to be held in Parc Científic de Barcelona, C/Baldiri Reixac 4, Torre D Meeting room 2, on Monday 6th of May 2018, at 18pm; in order to deal with the issues that constitute the following agenda:

 

1. Examination and, if appropriate, approve the Annual Accounts for the year ended 31 December 2018.

 

2. Approval, if necessary, of the proposed distribution of profits.  

 

3. Approval, if appropriate, management conducted by the Board of Directors. 

 

4. Distribution Agreements  


5. Capital increase proposal

 

6. Reading and, if applicable, approval of the minutes.  

 

 

People have called the right to written or verbal information concerning matters comprising the agenda and, indeed, about the documents that make up the accounts to be submitted for approval under the terms of Articles 196 and 272 of the companies Act Capital, respectively.

 

Barcelona, 6h May 2019.